VAALEISSA VAIKUTTAMINEN

Julkisuudessa on nyt kovasti nostettu esille mahdollinen ulkopuolinen vaikuttaminen Suomen tulevissa vaaleissa. USA tietenkin tukee oikeistolaisia arvoja ja yrityksiä tukevaa politiikkaa edistäviä puolueita kuten kokoomusta, keskustaa ja perussuomalaisia. Samaan suuntaan toimii Venäjänkin vaikuttaminen. Sen tietää siitä, että Suomen kokoomus ja keskusta ovat Venäjällä valtaa pitävän Putinin puolueen (Yhtenäinen Venäjä) kavereita ja osallistuneet yhtenäisen Venäjän puoluekokouksiinkin.

On hyvä, että mahdollisesta ulkopuolisesta vaikuttamisesta varoitetaan. Huonoa on se, että jätetään kertomatta minkä puolueiden hyväksi vaikuttamista pääasiassa yritetään.

Aivan oma lukunsa on sitten jatkuva sisäinen vaikuttaminen Suomessa. Yle ja kaupalliset tiedotusvälineet tukevat kritiikittömästi oikeistolaisen hallituksen kansalaisille epäedullista politiikkaa. Hallituksen politiikkaa arvostelevat perustelut pääsevät esille vain vähäisessä määrin tai eivät ollenkaan.

Vaalien alla epätasa-arvo tulee vielä korostumaan, kun vain eduskunnassa oleville isoille puolueille annetaan ruutuaikaa ja tilaa tiedotusvälineissä. ETYKin vaalitarkkailijat ovat jo aikaisempien vaalien yhteydessä moittineet Suomea siitä, että vaaleissa mukana olevia puolueita ei kohdella tasapuolisesti. Toivoa sopii, että näistä moitteista otettaisiin vähitellen opiksi.

Julkaistu Lapin Kansassa 8.3.2019

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ESPERI JA MUUT LAIN TULKITSIJOINA

Vuonna 2012 säädetyn vanhuspalvelulain pykälässä 14 säädettiin, että ”Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua”.

Vuonna 2014 tätä pykälää muutettiin niin, että arvokas elämä ja turvallinen hoito otettiin pois laista. Lause muutettiin muotoon ” Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain tässä laissa säädetyillä perusteilla”. Lakimuutoksen takana oli kokoomuslaista politiikkaa toteuttava Kataisen hallitus.

Esperi Care ja muut yksityiset vanhusten hoidosta voittonsa hakevat yritykset ovat selvästikin ottaneet tämän lakimuutoksen heille tarkoitettuna viestinä. Niin kuin julkisuuteen tulleet esimerkit osoittavat, laitoshoidossa ei ole otettu huomioon vanhusten arvokasta elämää eikä turvallista hoitoa.

Vanhuspalvelulakiin tehty huononnus on vain yksi esimerkki Suomessa pitkään harjoitetusta röyhkeästä oikeistolaisesta politiikasta. Sellaiselle menolle on vihdoinkin tehtävä stoppi.

Lähetetty Lapin Kansaan 6.2.2019. Ei ole julkaistu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Puhe punaisten haudalla

HYVÄT TOVERIT

Sata ja yksi vuotta sitten meillä Suomessa oli kansan enemmistön etuja ajava työväen hallinto. Silloin porvarit kutsuivat Saksan armeijan apuun ja kukistivat punaisten hallinnon verisesti. Niin kuin tämä muistomerkki osoittaa, veritöitä tehtiin täällä Kemissäkin. Mitään taisteluja Kemissä ei käyty, mutta silti vallan päälle päässeet valkoiset tappoivat kymmeniä punaisia tai sellaisiksi leimaamiaan.

Juuri nyt ajankohtainen Venezuelan tilanne osoittaa, että ulkopuolista maiden sisäisiin asioihin puuttumista tehdään edelleen. Yhdysvallat ja muut kapitalistiset maat pyrkivät vaihtamaan maiden hallintoa ja hallitsijoita mieleisikseen. Maahan rakennetaan ulkopuolisella rahoituksella ja muulla tuella oppositio, jota USA ja muut maat ryhtyvät julkisesti tukemaan. Jos tämä ei riitä, sotilaat pannaan asialle. Tämä on nähty viime vuosina Syyriassa, Libyassa, Irakissa ja Afganistanissa sekä muun muassa entisen Jugoslavian alueella ja Ukrainassa.

Netistä löytyvä video (https://www.facebook.com/649251851/videos/10155732799561852/) SKP:n varapuheenjohtajan Miguel Lopezin julistautumisesta Suomen presidentiksi on hyvä parodia Venezuelan tilanteesta. Venezuelassa käytiin viime toukokuussa presidentinvaalit, joiden tulos ei tyydytä maan porvaristoa eikä Yhdysvaltoja. Sitten nyt tammikuussa löytyy henkilö, joka julistautuu presidentiksi, vaikka ei ollut edes ehdolla vaaleissa. USA ja monet muut Venezuelan öljystä kiinnostuneet kiirehtivät ilmoittamaan, että tämä Juan Guaido on nyt maan laillinen presidentti. Jos presidentin vaihtaminen on näin helppoa, niin miksikäpä Miguel ei voisi nyt alkaa Suomen presidentiksi.

Suomessakin porvaristo on varautunut sellaiseen tilanteeseen, jossa maahan muodostetaan työväen ja muiden tavallisten kansalaisten etuja oikeasti ajava hallitus. Silloin porvaristo järjestää maahan mellakoita ja muuta epäjärjestystä. Sitten USA:n ja muiden Nato-maiden sotilaat voivat tulla Suomeen Naton kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen perusteella muka tilannetta rauhoittamaan. Ja sitten vaihdetaan Suomelle suurpääomaa miellyttävä hallinto.

Jotta näin ei kävisi, meidän on aktiivisesti toimittava nykymenoa vastaan. Yksi pieni, mutta silti tärkeä teko on kommunistien äänestäminen tulevissa eduskuntavaaleissa. Näin me jatkamme tänne haudattujen tovereittemme aloittamaa työtä.

27.1.2019

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TYÖAIKALAKI UUSIKSI

Työnantajien toiveita uskollisesti täyttävä Sipilän hallitus antoi syyskuussa eduskunnalle esityksen uudeksi työaikalaiksi (HE 158/2018).

Työaikalaki on tyypillisesti sellainen työsuhteen ehtoja koskeva laki, joka on aikoinaan saatu aikaan taistelujen tuloksena työsuhteen heikomman osapuolen suojelemiseksi. Kun lakia muutetaan, muutoksen suunnan ja sisällön ratkaisevat edelleen yhteiskunnalliset voimasuhteet.

Lähtökohtana työnantajien edut

Tällä hetkellä työnantajat ja porvaristo kokevat olevansa voimissaan. Siksi eduskunnalle annetussa lakiehdotuksessa on selkeitä huononnuksia nykyisin voimassa olevaan työaikalakiin verrattuna. Muutosehdotusten perustelutkin lähtevät avoimesti työnantajien tarpeista. Eduskunnalle annetun esityksen yleisperusteluissa ja ehdotuksen pääasiallisen sisällön kuvauksessa todetaan mm. seuraavasti:
 Ehdotetuilla muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten ja työnantajayhteisöjen tarpeisiin.
 Ehdotuksella lavennettaisiin työnantajan ja työntekijän oikeutta sopia keskimääräisen työajan järjestelyistä.
 Jaksotyön ja säännöllisesti teetettävän yötyön käyttöalaa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita.
 Työaikalainsäädäntö olisi edelleen pakottavaa oikeutta, mutta se kuitenkin sallisi laajasti laista poikkeamisen valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten välisillä työ- ja virkaehtosopimuksilla.
 Laissa olisi säännökset järjestäytymättömän työnantajan oikeudesta soveltaa yleissitovan työehtosopimuksen laista poikkeavia määräyksiä.
 Työelämän tarpeet yleisesti ja kunkin alan erityistarpeet on otettu huomioon.
 Laissa annetaan mahdollisuus sopia erilaisista työaikajärjestelyistä työpaikoilla ja siten tehdä toiminnan kannalta järkeviä ratkaisuja.
 Esityksen tavoitteena on päivittää nykyinen työaikalaki 2020-luvulle ennakoiden niitä muutoksia, joihin työaikasäätelyn tulee vastata.

Olennaisia heikennyksiä

Ehdotuksen mukaan nykyistä työaikalakia olisi ”modernisoitava” muuan muassa niin, että sallittujen ylitöiden määrää lisätään, säännöllisen työajan pidentämismahdollisuuksia lisätään ja jaksotyön ja yötyön teettämisen ehtoja väljennetään. Työnantajilta myös poistuisi nykyisin voimassa oleva velvoite kuljetuksen järjestämisestä yötyötä tekeville.

Lisäksi esitys murentaa lain velvoittavuutta ja ammatillisen järjestäytymisen merkitystä sallimilla monista asioista sopimisen työnantajan ja yksittäisten työntekijöiden välillä. Useimmissa tapauksissa tämä merkitsee käytännössä sitä, että työnantaja kertoo oman laista poikkeavan esityksensä. Työntekijällä on sitten oikeus hyväksyä esitys (”sopia työnantajan kanssa”) tai lähteä työpaikasta.

Yötyötä saa teettää enemmän

Lain mukaan kello 23:n ja kello 6:n välillä tehtävä työ on yötyötä. Nykyisen työaikalain mukaan yötyötä saa teettää mm. jaksotyössä ja kolmivuorotyössä Kaksivuorotyössä yötyötä saa teettää kuitenkin enintään kello 1:een asti.

Hallituksen esityksen mukaan yötyötä saisi teettää kaikenlaisessa vuorotyössä. Vuorotyötä taas on kaikki sellainen työ, jossa edellisen työntekijän ja työtä jatkavan työntekijän päällekkäinen työaika on enintään yksi tunti tai edellisen ja seuraavan työntekijän työajan välinen katkos on enintään yksi tunti.

Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, että valtioneuvoston päätös (869/1996) työnantajan velvollisuudesta järjestää kuljetus yötyötä tekevälle työntekijälle kumoutuu uuden työaikalain säätämisen yhteydessä. Mitään perusteluja tällaiselle työntekijöiden asemaa olennaisesti heikentävälle muutokselle ei esitetä.

Ylitöiden sallittu määrä nousee rajusti

Nykyisen työaikalain mukaan ylitöitä on lupa teettää 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, mutta kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuodessa.

Hallituksen esityksen mukaan neljän kuukauden aikana tehtävien ylityötuntien määrä pysyisi suurin piirtein ennallaan, mutta vuosittaista enimmäismäärää ei mainita. Kun neljän kuukauden jaksoja on vuodessa kolme, kokonaismäärä nousee laskennallisesti peräti 408 tuntiin vuodessa. Jos määrä lasketaan 48 vuosittaisen työviikon mukaan, ylitöiden vuosittainen kokonaismäärä on 384 tuntia. Joka tapauksessa tunteja on aivan olennaisesti enemmän kuin nykyisessä laissa.

Muutos on vielä isompi, kun sitä verrataan vuonna 1917 säädettyyn lakiin 8 tunnin työajasta. Silloin ylitöiden vuosittainen enimmäismäärä oli 200 tuntia. Niistä ajoista tuotantotekniikka ja automaatio ovat kovasti kehittyneet. Siksi nykyisin tultaisiin hyvin toimeen tätä yli sadan vuoden takaista enimmäismäärää pienemmälläkin ylityömäärällä. Hallituksen esityksen taustalla onkin puhtaasti työnantajien pyrkimys tulla toimeen mahdollisimman pienellä vakituisen työväen joukolla.

Unkarissa vuodessa sallittujen ylitöiden määrän nostaminen neljäänsataan tuntiin vuodessa sai joulukuussa aikaan suuria mielenosoituksia hallitusta vastaan. Suomessa vastaavasta ehtojen huononnuksesta on oltu hämmästyttävän hiljaa.

Paljon muitakin huononnuksia

Hallituksen lakiesityksessä on paljon muitakin huononnuksia. Niitä käsitellään yksityiskohtaisesti SKP:n vuoden 2017 syksyllä Työ ja elinkeinoministeriölle lähettämässä lausunnossa. Lausunto koski työaikalain muuttamista valmistelleen työryhmän laatimaa ehdotusta, jonka pohjalta eduskunnalle nyt annettu esitys on tehty.

SKP:n lausunnossa todetaan lakiehdotuksesta yleisesti, että työnantajien tavoitteena on selvästikin pyrkimys päästä järjestelemään työaikoja ja niiden pituuksia vuorokauden ajasta ja viikon päivistä riippumatta ilman mitään normaalin palkan lisäksi maksettavia korvauksia. Työntekijöille seurauksena ovat ansioiden menettämisen lisäksi hankaluudet perhe-elämän järjestelyssä ja yhteiskunnan palveluiden saatavuudessa

Tarvitaan toisenlaisia uudistuksia

Eduskunnalle annetun lakiehdotuksen 33 §:ssä sanotaan, että ”Sopimus, jolla heikennetään työntekijälle tässä laissa säädettyjä etuja, on mitätön, jollei tästä laista muuta johdu”. Toteamus itsessään on mitätön, koska laki sallii monessa kohdasta lain perusvaatimuksia huonomman sopimisen (eli työnantajan sanelun). Tekstistä pitäisikin poistaa sanat ”jollei tästä laista muuta johdu”. Silloin laista poikkeaminen on mahdollista vain työntekijöille edulliseen suuntaan.

Laki kahdeksan tunnin työajasta säädettiin yli sata vuotta sitten. Tekniikka, tuotantomenetelmät, automaatio ja työn tuottavuus ovat sadassa vuodessa kehittyneet niin paljon, että viimein olisi aika toteuttaa pitkään esillä ollut vaatimus kuuden tunnin päivittäisestä työajasta ja 30 tunnin työviikosta ansiotasoa alentamatta. Työajan lyhentäminen vähentäisi työttömyyttä ja auttaisi moniin muihinkin työelämän ongelmiin.

Nyt kun työaikalaki on eduskunnan käsittelyssä, vaatimus lyhyemmästä työajasta on nostettava esille niin voimakkaasti, että eduskunta pakotetaan hylkäämään hallituksen esittämä työaikoja koskevien normien huonontaminen ja säätämään sen sijaan kokonaan uusi laki työajan lyhentämisestä.

Julkaistu Tiedonantajassa 1/2019

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mallia Unkarista

Televisiouutiset kertoi 17.12. Unkarissa jo muutamia päiviä jatkuneista mielenosoituksista, joilla vastustettiin hallituksen politiikkaa yleensä ja erityisesti ehdotusta nostaa vuodessa sallittujen ylitöiden määrä 400 tuntiin.

Suomessa hallitus antoi syyskuussa eduskunnalle esityksen (HE 158/2018) työaikalain muuttamiseksi. Muutoksen jälkeen ylitöitä saisi olla vuodessa 384 tuntia. Tämä on melkein yhtä paljon kuin Unkarin esitys ja melkein kaksi kertaa niin paljon kuin yli sata vuotta sitten (vuonna 2017) säädetyssä laissa kahdeksan tunnin työajasta. Silloin ylitöiden määrä vuodessa sai olla enintään 200 tuntia.

Olisiko Suomessakin aika lähteä kaduille vastustamaan työaikalain huononnusta ja hallituksen politiikkaa?

Julkaistu Lapin Kansassa 20.12.2018

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Historia hukassa

Sipilän ja Orpon kommentit kertovat historian unohtamisesta tai ehkä paremminkin tahallisesta vääristelystä. Sillä nimenomaanhan näiden natsien hirmuvaltaa symboloivien hakaristilippujen rinnalla suomalaisetkin Hitlerin liittolaisina sotivat. Jo ennen sotaa ja sodan aikana hakaristiliput olivat tavallinen näky Helsingissä ja muissakin Suomen kaupungeissa.

Tuntuu siltä, että tapahtumille haetaan toistoa. Tällä kertaa ei tosin hakaristin, vaan Naton ja USA:n tähtilippujen rinnalla. Edellisellä kerralla tuli turpaan. Uusi seikkailu ja uudet aseet toisivat varmasti mukanaan edellistä kertaa paljon suuremmat tuhot.

Ruotsi ja Sveitsi säästyivät aikoinaan sodalta, koska ne pysyivät puolueettomina. Jotta Suomi säästyisi sodan tuhoilta, sen kannattaisi palata puolueettomuuteen ja lopettaa epäluulojen lietsominen ja vihanpito Venäjän suuntaan. Historiasta on opittava, että rauhan paras tae ovat hyvät ja asialliset ja molemmin puolin edulliset suhteet naapureiden kanssa.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LUKIJOITA HARHAUTETAAN

Talouselämä-lehden numerossa 37/2018 oli kirjoitus, jonka mukaan yöpymisten määrä Lapin hotelleissa on laskussa. Väitteen tueksi artikkelin yhteydessä oli pylväsdiagrammi, jonka otsikkona oli ”Yöpymiset laskussa”. Äkkisilmäyksellä näin näyttääkin olevan: vuoden 2016 korkean pylvään jälkeen pylväät ovat pienentyneet.

Kuvaajan tekstistä käy kuitenkin ilmi, että pylväät eivät esitä yöpymisten määriä, vaan muutosta edellisen vuoden elokuun verrattuna. Oikeasti yöpymiset ovat siten lähtökohtavuoteen 2013 verrattuna merkittävästi lisääntyneet eikä laskua ole ollut yhtenäkään vuonna. Tämä näkyy selvästi minun tekemästäni diagrammista, jossa kuvataan yöpymisten lukumäärien muuttumista, kun lähtövuoden 2013 indeksiluvuksi merkitään 100.

Saman tapaista lukijoiden ja katselijoiden harhaan johtamista tapahtuu melko yleisesti lehdissä ja televisiossa ja muissakin medioissa. Useimmiten väärän mielikuvan synnyttäminen on tarkoituksellista. Joskus syynä voi olla toimittajan osaamattomuus.

Talouselämän kuvio yöpymisten määrän kehityksestä (muutos edelliseen vuoteen verrattuna)

Yöpymisten lukumäärän kehitys

29.10.2018

Posted in Uncategorized | Leave a comment